Finanse i księgowość

Zadaniem programu jest wspomaganie prowadzenia ksiąg finansowych urzędów miast, gmin i im podległych jednostek organizacyjnych poprzez zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji finansowych. Ewidencja operacji księgowych odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe. Moduł dostarcza dane do wszelkiego rodzaju sprawozdań, jest ściśle dostosowany do specyfiki obowiązującego gminy planu kont (dział, rozdział, paragraf, zadanie, konto syntetyczne, konto analityczne) oraz do wymagań ustawy o finansach publicznych. W pełni współpracuje z modułem Budżet i Rozrachunki. Sposób opracowania planu kont ma decydujący wpływ na efektywną pracę w systemie, a przede wszystkim na zakres i rodzaj udostępnianych informacji. Struktura konta analitycznego jest różna dla poszczególnych kont syntetycznych, jednak w ramach danego konta musi być jednoznacznie określona. System dostarcza bardzo elastyczne narzędzie służące do precyzyjnego opisania i zainstalowania planu kont. Jednolitość budowy konta zapewnia definiowanie poziomów analityki. Poziomy analityki mogą być zdefiniowane jako uniwersalne – dla wszystkich zespołów kont lub jako segmenty charakterystyczne tylko dla danego zespołu syntetyki.