Płace

Program Płace jako jeden z modułów Systemu Genesis przeznaczony jest do rozliczania płatności z tytuły wynagrodzeń uzyskiwanych z umów o pracę i umów zleceń oraz innych dodatkowych wynagrodzeń jak diety, prowizje, rozliczenia rad nadzorczych i inne. Jego podstawowym zadaniem jest przetwarzanie danych pracowniczych zarejestrowanych w systemie KADRY, wpływających na ostateczną wysokość wypłacanych wynagrodzeń, płaconych podatków, składek ZUS i innych świadczeń. Dane te pozwalają na automatyczne sporządzenie dokumentów związanych z rozliczeniem pracowników, wypłatami dla dowolnej ilości zatrudnionych pracowników /osób/ w układzie składników wynagrodzenia podzielonych na cztery grupy: Składniki stałe (wynagrodzenia wynikające z umów o prace takie jak płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatki specjalne i inne). Składniki zmienne (nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki ZUS i inne). Potrącenia (składki na ubezpieczenia grupowe lub indywidualne, potrącenia z tytułu spłaty pożyczek, potrąceń na KZP i inne). Wyliczenia (podstawy wyliczeń wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy oraz inne składniki wynagrodzenia).