1. O systemie Genesis

Pakiet opracowano w oparciu o obiektową technologię programowania z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 Express lub wyższy. Proponujemy dwie rodziny produktu:

 • działający w standardowym środowisku Windows
 • obsługiwany przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej

Dostępność do bazy z kilku stanowisk zapewnia technologia klient-serwer. Stacje klienckie mogą pracować w dowolnym systemie, za wyjątkiem pierwszej rodziny produktów Genesis dedykowanej dla środowiska Windows. Serwer bazodanowy działa w środowisku Windows. System posiada wiele mechanizmów ułatwiających i przyśpieszających pracę. Przy projektowaniu tego systemy zostało wykorzystane kilkunastoletnie doświadczenie naszych analityków z ich pracy w samorządach, co daje gwarancję funkcjonalności i ergonomiki systemu. Poszczególne programy zostały zaprojektowane tak, by wszystkie operacje były proste i zrozumiałe dla użytkowników, a wprowadzone dane były widoczne w jednym oknie programu. System Genesis został tak zaprojektowany, by usprawnić niemalże wszystkie procedury z zakresu zarządzania jednostkami budżetowymi i maksymalnie skrócić czas potrzebny na ich wykonywanie. Dzięki kompleksowemu podejściem do zarządzania urzędem została zlikwidowana konieczność ręcznego tworzenia i przepisywania dokumentów.

Jedną z najważniejszych cech pakietu GENESIS jest pełna integracja poszczególnych programów systemu wzajemnie współdziałających poprzez powiązania logiczne oraz korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerze. Każda informacja jest tylko raz wprowadzana do systemu, a następnie wykorzystywana niezależnie przez wszystkie moduły, co gwarantuje spójność danych.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Użyte narzędzia programowania, jak i przyjęte rozwiązania, zapewniają pełne zabezpieczenie informacji zarówno przed ich utratą, jak i dostępem osób niepowołanych. Systemy są dostosowane do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i dają możliwość rejestrowania dostępu do danych, a także grupowania użytkowników wynikającego np. z ograniczenia zakresu dostępu do danych czy wykonywanych funkcji. Posiadają możliwość przekazania dokumentów do archiwum oraz funkcję zarządzania archiwum.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Korzystając z naszych doświadczeń z pracy w samorządach programy zostały zaprojektowane w sposób przyjazny i intuicyjny dla użytkownika, posiadają jednolity polskojęzyczny interfejs, a także dokumentację użytkową w języku polskim.

OTWARTOŚĆ PAKIETU

Pakiet składa się z autonomicznych, zintegrowanych systemów i jest stale rozbudowywany o nowe moduły, obejmujące coraz szerszy zakres działalności jednostek administracji samorządowej. Dzięki parametryzacji możliwe jest dostosowanie modułów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

GWARANCJE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Wszystkie programy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów dokonywane są odpowiednie zmiany w oprogramowaniu. Istnieje możliwość integracji z zewnętrznymi systemami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, system zapewnia ich ochronę dzięki:

 • dostępowi do serwera i wymianie danych poprzez szyfrowane łącze,
 • systemowi logowania chronionego hasłami,
 • wzmocnionemu systemowi logowania chronionego hasłami dla administratorów,
 • mechanizmowi rejestru operacji (z zachowaniem danych o sprawie, czasie operacji i operatorze),
 • mechanizmowi rejestrowanego udostępniania danych,
 • wdrożeniu procedur bezpieczeństwa dotyczących zasad przyznawania dostępu i przechowywania haseł, ustawienia monitorów, tworzenia kopii, postępowania w sytuacjach zagrożenia poufności danych itd.
 1. Opis modułów
  • Moduł Finanse  – Księgowość
  • Obsługa wielu jednostek budżetowych – jeden program – wiele jednostek,
  • obsługa wielu rachunków bankowych, podstawowych, inwestycyjnych, lokat, funduszy,
  • księgowanie dokumentów w dowolnym niezamkniętym okresie,
  • budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki – definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb,
  • prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe),
  • możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych,
  • możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności,
  • możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem,
  • bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych,
  • automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku w dowolnym miesiącu roku,
  • możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematu księgowania dokumentów dla określonych operacji,
  • możliwość kopiowania dokumentów z dowolnego okresu,
  • możliwość kopiowania kont z poprzedniej pozycji księgowej oraz kopiowania opisów ze słowników,
  • możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, dysponenta środków czy zadania lub podzadania w dowolnym momencie roku,
  • bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów – kontrola poprawności dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych,
  • możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów),
  • możliwość wprowadzenia planów kont, grup kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego,
  • wydruki kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych,
  • data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu, rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem.
  • możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed zaksięgowaniem,
  • możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu,
  • możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe,
  • możliwość tworzenia własnych słowników użytkownika,
  • możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak: zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP,
  • informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w okresach tygodniowych lub na żądanie użytkownika,
  • możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania,
  • współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Excel poprzez udostępnianie danych,
  • prowadzenie dziennika (i wszelkich innych dokumentów, dekretów i rejestrów) w układzie chronologicznym,
  • rejestrację i dekretację dowodów księgowych w ramach zdefiniowanych przez użytkownika dzienników,
  • podgląd stanu wykonania budżetu na danym koncie klasyfikacji z uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych, zadekretowanych oraz planu finansowego i zaangażowania środków (podczas dekretowania dokumentów),
  • automatyczne dekretowanie sprawozdań z jednostek na kontach księgowych budżetu.
  • automatyczne dekretowanie raportów kasowych z kasy urzędu,
  • możliwość dekretowania operacji przekazywanych z innych modułów (środki trwałe, windykacja, płace),
  • rejestrowanie dokumentów w dowolnym (otwartym) miesiącu bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego,
  • podgląd i wydruk planu kont w układzie syntetycznym oraz na dowolnym poziomie analitycznym,
  • możliwość kopiowania planu kont z roku poprzedniego na bieżący,
  • możliwość równoczesnej pracy na początku nowego roku w poprzednim i nowym roku obrotowym (bez konieczności zamykania roku i wprowadzania BO),
  • możliwość tworzenia bilansu jednostki ( jednostek podległych) oraz budżetu,
  • możliwość eksportu bilansu z jednostek podległych (zdalnych) i ich wczytania do jednostki nadrzędnej w celu sporządzenia bilansów łącznych,
  • możliwość sporządzania w jednostce nadrzędnej bilansów łącznych z bilansów jednostek podległych,
  • automatyczne tworzenie bilansu otwarcia przy zamknięciu roku.
  • przesyłanie sprawozdań jednostkowych (zatwierdzonych) i ich konsolidację w systemie w sprawozdania zbiorcze. Możliwość elektronicznego otrzymywania sprawozdań, export sprawozdań do programu Besti@ – możliwość generowania sprawozdań do RIO.

Zestawienia (wydruki):

 • wydruk dziennych zapisów księgowych,
 • wydruk stanu kont – obrotów i sald w układzie syntetycznym i analitycznym,
 • zestawienie wydatków i kosztów,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa – sprawozdania.

2.2 Moduł Budżet

 • Automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych na podstawie zapisów księgowych na kontach,
 • definiowalny sposób prezentacji danych planistycznych (pełna i niepełna szczegółowość),
 • funkcjonalność wprowadzania dokumentów planistycznych dla jednostek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 • możliwość prowadzenia planu w ujęciu tradycyjnym (klasyfikacja budżetowa) lub zadaniowym oraz ujmowania każdej jego zmiany,
 • możliwość wprowadzania sprawozdań RB27S oraz RB28S także z jednostek podległych.
 • możliwość drukowania stopnia zaawansowania realizacji planu dochodów i wydatków,
 • możliwość wymiany danych w zakresie planów finansowych i sprawozdań budżetowych z jednostkami podległymi,
 • możliwość exportu sprawozdań zbiorczych do systemu Besti@ z wykorzystaniem formatu XML,
 • automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych – bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na funduszu również zbiorczo z kilku jednostek,
 • możliwość drukowania kart wydatków i dochodów,
 • wprowadzenie dokumentu w układzie budżetu tradycyjnego i budżetu zadaniowego.
 • prowadzenie rejestru wniosków o zmianę planu – wydruk w formie decyzji,
 • wydruk planów w różnych wariantach (tylko jeden paragraf, tylko jeden dysponent środków, itp.),
 • tworzenie projektu budżetu na podstawie danych budżetu ubiegłorocznego i projektów cząstkowych składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
 • zmiany projektu budżetu,
 • zatwierdzanie projektu i utworzenie budżetu do realizacji oraz zmiany uchwalonego budżetu w trakcie roku,
 • możliwość prowadzenia budżetu zadaniowego,
 • wczytywanie wykonania budżetu na podstawie sprawozdań z podległych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w module Finanse i Księgowość,
 • tworzenie raportów na dowolnie wybrany dzień.

Zestawienia (wydruki mogące stanowić załącznik do uchwały budżetowej):

 • projekt budżetu z przewidywanym wykonaniem z roku ubiegłego,
 • projekt budżetu przed i po zmianach (z uwzględnieniem zmian nie zatwierdzonych lub zatwierdzonych),
 • plan dochodów / wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej,
 • plan dochodów budżetowych wg źródeł powstawania oraz wydatków budżetowych wg grup paragrafów,
 • wykonanie budżetu wg klasyfikacji budżetowej lub wg paragrafów,
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami,
 • źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej,
 • plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

i dochodów własnych,

 • plan przychodów i wydatków Funduszy Celowych. Bilans budżetu.
 • Ewidencja Czasu Pobytu i Rozliczenie Czasu Pobytu zwanym dalej ECPD i RCPD.

Cechy programu:

 • rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu – godzina wejścia, godzina wyjścia,
 • pełny System rozliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu w oparciu o umowę lub uchwalony system rozliczania:
  • ewidencja wpłat
  • wystawianie upomnień
  • integracja z systemem bankowym
 • przejrzysta i intuicyjna obsługa programu, łatwość wprowadzania i modyfikacji danych w Systemie,
 • szeroki wachlarz wydruków i zestawień (w tym umów), umożliwiający rozliczanie z rodzicami oraz dający przejrzystość kosztów,
 • współpraca z rejestratorami czasu pracy – pełna kompatybilność danych i łatwość przenoszenia (np. za pomocą pendrive’a),
 • system personalizacji, umożliwiający przypisanie dziecku numeru karty lub kilku kart (w zależności od zapotrzebowania),
 • system zbudowany w środowisku Windows, w oparciu o SQL-ową bazę danych, co stanowi gwarancję szybkości i bezpieczeństwa danych,
 • gwarancja wsparcia technicznego oraz aktualizacji wraz z rozbudową i ulepszaniem Systemu,
 • możliwość połączenia programu „Rejestr Czasu Pobytu” z innymi modułami Systemu Genesis (program finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy, faktury i inne).
 • .rejestrator czasu pobytu,

 

2.4. Program Magazynowy z Jadłospisem

Jest to program stworzony specjalnie dla intendentów w przedszkolach, szkołach itp. Doskonale usprawnia pracę Intendenta, ponieważ wykonuje wszystkie obliczenia i zestawienia z dowolnego okresu rozliczeniowego. Wspomaga również obliczenia np. stawki żywieniowej.

Programy te posiadają następuję funkcjonalności:

 • wprowadzenie dokumentów PZ (faktur) oraz RW – rozchód towaru na stołówkę,
 • przyjęcie towaru do magazynu dokumentami PZ, a np. na koniec miesiąca wprowadzenia zbiorczej faktury zakupowej,
 • Automatyczne prowadzenie kartoteki towarów z historię ruchu towarów na podstawie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rozchodu wg dostawy i tym samym umożliwienie użytkownikowi wybrania towaru z dowolnej dostawy w różnych cenach,
 • Wprowadzenie dowolnej ilości niezależnych magazynów np. spożywczy, gospodarczy itd.,
 • przeliczenie wartości odżywczej wydanych produktów zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,
 • tworzenie zapotrzebowania na produkty z uwzględnieniem stanu magazynowego,
 • rejestracja ilości wydanych posiłków,
 • rozliczenie zużycie produktów,
 • rozliczenie oraz tworzenie jadłospisów z jednego magazynu żywieniowego wielu jednostek np. przedszkole, szkoła itp.,
 • inwentaryzacja magazynu.

Program zawiera m.in. takie zestawienia:

 • zużycie z magazynu przedstawiające stan początkowy, przychód, rozchód, saldo końcowe towarów,
 • zestawienie przychodów wartościowo-ilościowe,
 • zestawienia rozchodów wartościowo-ilościowe,
 • zestawienia według cen,
 • zestawienia raportów żywieniowych z wyliczoną stawką miesięczną oraz dzienną,
 • jadłospis z poszczególnych jednostek np. z przedszkola, szkoły,
 • stan magazynu na dzień aktualny i na dowolny dzień.

 

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, co potwierdzają użytkownicy programów. Dzięki programowi ich praca stała się łatwiejsza i szybsza.